За Термо Топ

Фирма ”Термо Топ” ООД е създадена в началото на 2006 г. в гр. София. Основната
дейност на фирмата е съсредоточена в изграждането, въвеждането в експлоатация, подръжката и ремонта на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.
Първоначално своята работа ”Термо Топ” ООД започва като приемник на дейността на фирма ”Клима Технолоджи”, завършвайки изграждането на множество започнати от последната обекти и осъществявайки гаранционна, извън-гаранционна подръжка и ремонт на изпълнени вече обекти.
Като естествено продължение на това се явява цялостното изпълнение на нови инсталации в съществуващи и новостроящи се сгради и обекти с различно предназначение.
От юни 2008г. Фирмата е член на Камара на строителите в България и притежава Удостоверение № І – 003223 за изпълнение на строежи от ПЪРВА ГРУПА – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни, съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ, и Удостоверение № V – 002401 за изпълнение на отделни видове СМР – ПЕТА ГРУПА – цифров код 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45.
В процеса на своята дейност ”Термо Топ” ООД е придобила богат опит в изграждането, както на конвенционални инсталации, така и в работата със специализирани климатизационни и вентилациоони системи, като VRV – система за индивидуална локална климатизация; “Chiller” инсталации; „Прецизни климатични инсталации” (за телекомуникационни и сървърни помещения, специализирани медицински помещения и др.); Термо-помпени агрегати с използване на гео-термални енергиини източници и др.
Фирмата е участвала в реализацията на множество обекти, характеризираши се с висока сложност и комплексност на изгражданите инсталации, в условия на максимално съкратени срокове за изпълнение, изискващи специфична организация за едновременното извършване от голям брой работници и специалисти на разнородни СМР. Използвайки опита си от подобни строежи, ”Тормо Топ”, формира бригада за изпълнение на електро инсталации и привлича (като постоянен партньор) група за ”сухо строителство”, с които успешно изпълнява ВиК и Електро инсталации (”ниско напрежение” и слаботокови инсталации), както и интериорни довършителни работи на множество от най-новите си обекти.
Друга посока в развитието на ”Термо Топ” ООД е близкото партнъорско сътрудничество с фирма C&B Energyconsult, специализирана в проектирането на ОВКИ, Елекро и ВиК инсталации, благодарение на което сме в състояние да предложим на нашите клиенти пълен инженерингов пакет – ПРОЕКТИРАНЕ / ДОСТАВКА / МОНТАЖ / ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ / ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПОДРЪЖКА (гаранционна и извън-гаранционна) на широк спектър от такива инсталации.
За повишаване на качеството и ефективността на своята работа фирмата е изградила собствена производствено-складова и транспортна база, намираща се на територията на БАН, София
Персоналът на фирма „Термо Топ” ООД е структуриран в една производствена и две монтажни бригади всяка от по четири души, като има възможност за преливане на хора от ”монтажа” към производството и обратно в зависимост от преобладаващата моментна натовареност по дейности. ”Електро” бригадата се състои от пет души, като при необходимост, броя им може да се увеличи до дванадесет.